El artista Gyu Cheun Choi (Yhu Chon Che).
CORTESÍA